FAQ

Otrzymujemy od Was mnóstwo zapytań, a wiele z nich się powtarza. Dlatego publikujemy tu odpowiedzi na te najbardziej popularne.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywając samochód osobowy na własne potrzeby na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych korzystają ze zwolnienia z podatku PCC.

W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca może skorzystać z tzw. ulgi na start, jest  zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna. W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorca może opłacać składki na zasadach preferencyjnych, obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki chorobowej, która jest dobrowolna i składki na Fundusz Pracy), Podstawą wymiaru składek jest 30% minimalnego wynagrodzenia. Dopiero po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości (poza dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Warunki jakie trzeba spełnić aby skorzystać z ulgi na start  i opłacania składek ZUS na zasadach preferencyjnych:

– podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia,
– nie wykonujesz dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym

Jeżeli przedsiębiorca poza prowadzeniem działalności posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, podstawę ubezpieczeń stanowi kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to z działalności gospodarczej opłaca tylko ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku działalności gospodarczej jest kilka możliwości wyboru formy opodatkowania:

– karta podatkowa
– ryczałt
– podatek liniowy
– podatek progresywny (według skali podatkowej

Przed dokonaniem wyboru formy opodatkowania należy określić rodzaj działalności, (w niektórych przypadkach rodzaj prowadzonej działalności wyklucza wybór karty podatkowej lub ryczałtu jako formę opodatkowania) oraz oszacować przyszłe przychody i koszty, które maja przełożenie na dochód jako podstawę opodatkowania.

W obecnym stanie prawnym, aby korektę uznać za zasadną wystarczy korespondencja, z której jednoznacznie wynika, że obie strony zgadzają się na warunki korekty.

Otrzymanie w formie skanu lub zdjęcia faktury korygującej podpisanej przez nabywcę przesłanej następnie jako załącznik do poczty e-mail może stanowić dowód potwierdzający otrzymanie przez niego faktury korygującej (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2015 r., IPPP2/4512-326/15-2/RR).

Pomimo, iż brak NIP na fakturze nie stanowi błędu dyskwalifikującego ten dokument jako podstawę odliczenia VAT, błąd formalny to też błąd i należ dążyć do jego wyeliminowania. Nabywca towaru lub usługi może to uczynić poprzez wystawienie noty korygującej.

Paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury z wyłączeniem danych wskazanych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, stanowi fakturę uproszczoną. MF podkreśliło, że nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury.

Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA z 4.03.2021- II FSK 2865/18 zarówno kask jak i odzież ochronną do jazdy motocyklem można potraktować jako odzież specjalistyczną. Jeżeli jej zakup został dokonany ściśle do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą to wydatek taki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zwrócono również uwagę, że oznakowanie takiej odzieży firmowym logo ma w takim przypadku znaczenie drugorzędne.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych zakup okularów korekcyjnych jest wydatkiem osobistym uwarunkowanym stanem zdrowia i zaleceniem okulisty. Nie jest to warunek konieczny do prowadzenia działalności gospodarczej i nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanych przychodów. Nie jest to zatem wydatek, który można zaliczyć do kosztów podatkowych.